Legal forms in Czech Republic

Právní úprava cestovního ruchu v ČR

Základní právní normou pro podnikání v České republice je zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který
definuje živnost jako: soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení zisku). Živnostenským zákonem se řídí jak fyzické, tak právnické osoby.

Živnost dále rozdělujeme na ohlašovací, kde začátkem podnikání je den ohlášení na živnostenském úřadě, a
koncesovanou, kde začátkem je den nabyO právní moci rozhodnuO o udělení koncese. O udělení koncese rozhoduje stát prostřednictvím příslušného státního orgánu a k jejímu získání je třeba doložit odbornou způsobilost a v některých případech i splnit další podmínky.

Ohlašovací živnost dělíme na řemeslnou, vázanou a volnou. Řemeslná živnost vyžaduje splnění všeobecných požadavků popsaných zákonem, vázaná živnost je vázána na odbornou způsobilost, uvedenou v příloze 2 Živnostenského zákona a u volné živnosU není potřeba dokazovat žádnou odbornou způsobilost. U volné živnosU je třeba být starší 18 let, bezúhonný a právně způsobilý. U všech druhů živnosO je třeba mít živnostenský list, u koncesované živnosU navíc ještě koncesovanou listinu.

Provozování cestovní kanceláře je podle zákona koncesovanou živnosO, tudíž je potřeba získat koncesovanou lisUnu. Ubytovací služby jsou živnosO volnou, stejně jako průvodcovská činnost. HosUnská činnost je řemeslnou živnosO, a je proto třeba splnit všeobecné podmínky.

Právnické osoby mohou v ČR nabývat čtyř podob: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost či veřejná obchodní společnost.

Cestovní ruch je dále upraven:

  • obchodním zákoníkem,
  • občanským zákoníkem,
  • daňovými zákony,
  • zákonem o ochraně spotřebitele,
  • devizovým zákonem,
  • celním zákonem,
  • a zákonem o cestovních dokladech.

Kompletní právní úpravu lze nalézt zde

 

Useful links for starting a business in Czech Republic