Financial oportunities in Slovakia

 

Aké sú možnosti získania finančnej podpory pre začínajúcich podnikateľov?

Podporu začínajúcich podnikateľov (či už zo strany bánk alebo z fondov Európskeho spoločenstva) považujeme za veľmi problematickú a neprehľadnú oblasť.

Zárodkový kapitál a mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov u nás manažovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (momentálne prešla veľká časť komepetencií v oblasti podpory podnikania na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru). Mikropôžičky sú momentálne pozastavené a projekty zárodkového kapitálu idú cez Fond fondov, ktorý je sprostredkovateľom pre správu fondov rizikového kapitálu v pôsobnosti
NARMSP.

Uchádzať sa tiež môžete o príspevok na samostatne zárobkovú činnosť z úradu práce.

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast existuje Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov.

Ďalšou inštitúciou, ktorá by mala vedieť pomôcť začínajúcim podnikateľom je Slovenská záručná a rozvojová banka.
Upozorňujeme tiež na existenciu Euópskeho portálu pre malých podnikateľov. Myslíme si, že najschodnejšia cesta v tejto spleti informácií je jednoducho priamy kontakt s inštitúciami, ktoré sa poskytovaním pomoci pre podnikateľov zaoberajú.

 

Odporúčané linky a kontakty