O Projekcie

Start Up In Tourism. European Support

Projekt “Start Up inTurism. European Support ” w skrócie” SUITES ” został zatwierdzony w ramach programu Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci sub – programme.

Termin rozpoczęcia prac : 01.08.2012
Data zakończenia projektu : 31.07.2014

Projekt SUITES porusza dwie kwestie uznane jako wspólne potrzeby przez wszystkich partnerów:

1. Dotyczące sektora turystycznego, jako sposobu na wypełnienie luki pomiędzy przedsiębiorczymi pomysłami i ich efektywnym zastosowaniem na rynku pracy a innowacyjnym podejsciem zorientowanym na konkretny rynek,

2. Potrzeba usystematyzowanego i specjalistycznego podejścia szkoleniowego przy współpracy ze start-upami, w celu uruchomienia nowych przedsiębiorstw oraz rozpowszechnienia branży doradczej wspomagającej now i rozwijające się przedsiębiorstwa.

Program SUITES skierowany jest na osiągnięcie konkretnych celów:
1) wzmocnienie powiązań między kształceniem, szkoleniami oraz rynkiem pracy szczególnie w sektorze turystycznym,

2) wspieranie integracji lub ponownej integracji młodych ludzi na rynku pracy, stymulowanie tworzenia efektywnej i wykwalifikowanej przedsiębiorczości,

3) zwiększenie działania i wielostronnej współpracy między publicznymi i prywatnymi instytucjami szkoleniowymi i organizacjamirynku pracy oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami,

4) zwiększenie działań i utworzenie sieci wśród osób przeszkolonych na temat zakłądania własnej przedsiębiorczości i nowych firm rozpoczynających działalność w branży turystycznej,

5) opracowanie wspólnej europejskiej metodologii w celu wsparania uruchamiających nowe przedsiębiorstwa turystyczne,

6 ) podnoszenie stopnia profesjonalizmu, kwalifikacji i innowacji opartych na potrzebach sektora turystycznego w odniesieniu do 2.0 technologii i zrównoważonego środowiska.

Aby osiągnąć proponowane cele działania w ramach projektu zostaną opracowane w oparciu o następujące metody :

  • Partnerzy projektu podczas spotkań lokalnych i międzynarodowych, wykorzystując swoje doświadczenie, opracują i rozpowszechnią metody wspomagające rozwój młodych przedsiębiorstw.
  • Zamieszczenie i rozpowszechnienie doświadczeń i wiedzy partnerów poprzez spotkania partnerskie, wykorzystanie instytucji rynku pracy w celu stworzenia ogólnego formatu i umieszczenia go na wspólnej platformie na pozimie europejskim.
  • Testowanie modelu poprzez zaangażowanie przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność oraz zachęcanie ich do promocji europejskiej sieci wymiany doświadczeń oraz transferu know-how w sektorze turystyki.
  • Rozpowszechnianie i wymiana wiedz, doświadczeń, organizacja spotkań i mobilności dla partnerów oraz ich uczniów w przynajmniej 6 różnych krajach objętych projektem.

W rezultacie ” SUITES ” zawiera szereg innowacyjnych elementów :

  • Poprawa i rozpowszechnienie koncepcji szkoleń jako innowacyjnego podejścia do wspierania młodych przedsiębiorstw na rynku turystycznym.
  • Oprawcowanie multilateralnejpubliczno-prywatnej sieci, wspierającej przedsiębiorców – Tworzy i wspiera sieci przedsiębiorczości publicznych i prywatnych.
  • Stymuluje innowacje w nowych przedsiębiorstwach turystycznych koncentrując się na technologii 2,0 i  zrównoważonym rozwoju.
  • Zachęca do wymiany i tworzenia sieci wśród now.
en it tr sk es pl cz