Informácie o projekte

Start Up In Tourism. European Support

Projekt “Start Up In Tourism. European Support”  s akronymom “SUITES” bol podporený v rámci Lifelong Learning Programme, podprogram Leonardo Da Vinci.

Začiatok implementácie projektu: 01. 08. 2012
Koniec implementácie projektu: 31. 07. 2014

Projekt SUITES rieši dve špecifické témy, partnerstvom uznané ako spoločné potreby:
1) sektor cestovného ruchu a medzera medzi podnikateľskými nápadmi a účinným uplatňovaním sa na trhu práce, s inovatívnym a trhovo orientovaným prístupom;
2) nutnosť štruktúrovaného a kvalifikovaného prístupu k odbornému vzdelávaniu, ako základnej potreby začatia činnosti nových podnikov a širší rozptyl v celom vzdelávacom sektore.

Partnerstvo SUITES má tieto špecifické ciele:

1) posilnenie prepojenia medzi odborným vzdelávaním a školeniami v oblasti trhu práce, so zameraním na podporu rozvoja cestovného ruchu;

2) podpora integrácie, alebo opätovného začlenenia mladých ľudí na trhu práce, a podpora efektívneho a kvalifikovaného vlastného podnikania (samozamestnania);

3) zvýšenie mobility a mnohostrannej spolupráce medzi verejnými a súkromnými vzdelávacími inštitúciami, organizáciami na trhu práce a malými a strednými podnikmi (SME);

4) zlepšenie mobility a sieťovania medzi ľuďmi, školenými o možnostiach samo-zamestnania a novozaloženými podnikmi v oblasti cestovného ruchu;

5)  rozvoj a implementácia spoločnej európskej metodiky pre podporu zakladania nových podnikov, špeciálne zamerané na potreby odvetvia cestovného ruchu;

6) aktualizácia miery profesionality, kvalifikácie a inovácie na základe potrieb odvetvia cestovného ruchu, so zreteľom na 2.0 technológie a environmentálnej udržateľnosti.

Na dosiahnutie navrhovaných cieľov sa budú projektové aktivity rozvíjať na základe nasledujúceho postupu:

  • šírenie skúseností  existujúcich partnerov v oblasti vyvinutých spoločných prístupov k odbornému vzdelávaniu v rámci začínajúceho podnikania,  cez analytické a porovnávacie metódy (medzinárodné a miestne zasadnutia);
  • využitie vedomostí a zručností organizácií pôsobiacich na trhu práce v oblasti vzdelávania, s cieľom vypracovania spoločného „Formátu“ (modelu?) ktorý bude šírený a prenosný (aplikovateľný) na európskej úrovni, a to prostredníctvom pracovných rokovaní medzi partnermi projektu a zapojenia príslušných (tichých) ďalších (tichých) partnerov;
  • testovanie modelu, zameraného na začínajúcich podnikateľov, podpora ich mobility v európskej sieti inovatívnych podnikov s cieľom výmeny know-how a predstavy o podnikaní v oblasti cestovného ruchu;
  • zvýšenie širšieho zdieľania a výmeny kompetencií, organizovaním stretnutí a mobility zamestnancov partnerov a stážistov v takmer všetkých zúčastnených krajinách (7 európskych a 1 mimoeurópska krajina).

 

“SUITES formát” ako výsledok projektu má rôzne inovačné aspekty:

  • zlepšenie a rozšírenie vzdelávacieho prístupu k podpore začínajúcich (start-up) podnikov;
  • vývoj prvého európskeho prenosného formátu a nástrojov pre začínajúce podniky v oblasti cestovného ruchu;
  • vytvorenie mnohostrannej podpory verejných a súkromných sietí, ktoré sprevádzajú (podporujú) podnikanie v oblasti cestovného ruchu;
  • stimulácia inovácii v nových podnikoch cestovného ruchu, zameranie sa na použitie inovatívnych technnológií (web technológia 2.0) a na udržateľnosť;
  • podpora výmeny a vytváranie sietí medzi nových inovatívnymi podnikmi na európskej úrovni.

 

en it tr sk es pl cz